banner

             TOPlist

AKTUÁLNĚ

arr3Oznámení o zpracovávání osobních údajůOznámení  o zpracovávání osobních údajů   Poučení subjektu údajů – informace dle čl. 13... arr3Hledáme řidiče a dopravcePřijmeme řidiče na noční rozvoz zboží, skupina B, čistý trest.rejstřík a expedienta – pečlivost,...

KONTAKTY

LAHŮDKY CAJTHAML s.r.o.
Karlovotýnská 360
252 16 Nučice, Praha západ
tel: +420 311 677 519
fax: +420 227 077 155
napište nám

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 104,50 Kč
imgempty do košíku:
naše cena 209,40 Kč
imgempty do košíku:

ANKETA

Jak se vám tyto stránky líbí?

Velmi se mi líbí Velmi se mi líbí 34% Líbí se mi Líbí se mi 25% Normální Normální 22% Nelíbí Nelíbí 18%
Děkujeme za Váš hlas.

JAK NAKUPOVAT ? / Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

( pro prodej Zboží ) platné od 31.srpna 2011

Lahůdky Cajthaml s.r.o., se sídlem K Třebonicům 1074, 155 00 Praha 5 , IČ 27224601, DIČ CZ27224601, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č.100256, vydává tímto dle ustanovení § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění ( dále jen „obchodní zákoník“ ), tyto všeobecné obchodní podmínky

1. Pojmy

Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí pojmem:

 1. Prodávající resp. Dodavatel - společnost Lahůdky Cajthaml s.r.o., se sídlem K Třebonicům 1074, 155 00 Praha 5 , IČ 27224601, DIČ CZ27224601
 2. Kupující resp. Odběratel - Podnikatel nebo Spotřebitel
 3. Podnikatel - osoba ve smyslu § 2 obchodního zákoníku
 4. Spotřebitel - fyzická osoba, která nenakupuje Zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti
 5. Smluvní strany resp. Strany - Prodávající resp. Dodavatel a Kupující resp. Odběratel
 6. Zboží - věci movité, které jsou předmětem prodeje dle těchto Všeobecných obchodních podmínek
 7. Smlouva - kupní smlouva nebo rámcová kupní smlouva v písemné formě nebo písemné potvrzení písemné objednávky
 8. Kupní cena - cena Zboží sjednaná dohodou Smluvních stran

2. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré vztahy při dodávkách Zboží Prodávajícího Kupujícímu.
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro Prodávajícího a Kupujícího a jsou nedílnou součástí Smlouvy. Podpisem Smlouvy se bude řídit vzájemný závazkový vztah těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 3. Jednotlivá ustanovení Všeobecných obchodních podmínek lze změnit nebo vyloučit ve Smlouvě.
 4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Stranami neobsahuje úpravu jinou. Odchylná písemná ujednání Smluvních stran mají přednost před ustanovením těchto Všeobecných obchodních podmínek.

3. Rozhodné právo a právní režim

 1. Smluvní vztahy mezi Stranami se řídí právním řádem České republiky.
 2. Uzavřením Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím akceptují Smluvní strany, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 obchodního zákoníku řídit režimem obchodního zákoníku.
 3. V případě, kdy Kupující je nesporně Spotřebitelem, bude se vzájemný závazkový vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím - Spotřebitelem řídit občanským zákoníkem a ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, která jsou v rozporu s ochranou práv Spotřebitele, stanovenou příslušnými právními předpisy se nepoužijí.

4. Kupní smlouva

 1. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Zboží a převést na něho vlastnické právo ke Zboží a Kupující se zavazuje zaplatit Kupní cenu.
 2. K uzavření kupní smlouvy dochází i převzetím Zboží Kupujícím a potvrzením dodacího dokladu firmou nebo provozovnou nebo pověřenou osobou Kupujícího.
 3. V individuálních případech  je uzavírána mezi Prodávajícím a Kupujícím Rámcová kupní smlouva specifikující zvláštní podmínky obchodního vztahu. K uzavření konkrétní dílčí kupní smlouvy pak dochází podle předchozího odstavce.

5. Objednávky

 1. Objednávky Zboží jsou závazné pro Prodávajícího a Kupujícího pokud jsou uskutečněny telefonicky,  popřípadě  elektronicky  e-mailem nebo prostřednictvím webové stránky Prodávajícího.
 2. Kupní smlouvy uzavřené na základě elektronických objednávek nejsou považovány za obchod na dálku (internetový obchod) a platí pro ně ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 3. Požadovaným termínem dodání, pokud není výslovně stanoveno v objednávce jinak, je následující, nejvýše pak další pracovní den po doručení objednávky. Pokud v této lhůtě nedojde k dodání a převzetí Zboží, má se za to, že Kupující a Prodávající neuzavřeli kupní smlouvu.

6. Dodání Zboží

 1. Dodací doklad (prodejka nebo dodací list) obsahuje specifikaci druhu Zboží, dodaného a převzatého množství, kupních cen za jednotku množství a cenu celkem za položku Zboží a za celou dodávku.
 2. Při převzetí Zboží pověřenou osobou Kupujícího mimo provozovnu Kupujícího se má za to, že k uzavření kupní smlouvy došlo předáním Zboží smluvnímu dopravci Kupujícího, popřípadě osobě, která potvrdí převzetí Zboží svým podpisem spolu s razítkem Kupujícího.

7. Cenové podmínky

 1. Kupní cena Zboží se řídí prodejním ceníkem Prodávajícího ve výši platné v okamžiku uzavření kupní, resp. konkrétní dílčí kupní smlouvy, pokud není Rámcovou kupní smlouvou stanoveno jinak. Kupní  ceny jsou smluvními cenami.
 2. Stanovení Kupní ceny za Zboží se řídí základní cenovou stupnicí . V návaznosti na obrat odebíraného Zboží, rozsah odebíraného sortimentu, dobrou platební morálku, případně další kriteria mohou být sjednány další ceníkové nebo individuální cenové slevy. Mohou být rovněž poskytnuty slevy a bonusy z hodnoty dodávek Zboží.

8. Fakturace

 1. Datum splatnosti faktury je 10 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury, není-li sjednáno jinak.
 2. Faktura musí být Kupujícímu předána nebo doručena na adresu Kupujícího. Pokud se faktura zasílá Kupujícímu poštou, jako obyčejná nedoporučená zásilka, považuje se za den doručení 8. pracovní den, ode dne poslední fakturované dodávky Zboží, pokud do této lhůty Kupující neoznámí Prodávajícímu, že k této dodávce Zboží příslušnou fakturu neobdržel.
 3. Kupující je povinen uhradit celkovou částku faktury ve lhůtě splatnosti faktury, tak, aby nejpozději v den splatnosti faktury byly finanční prostředky již připsány na účtu Prodávajícího.
 4. Kupující je povinen každou platbu identifikovat variabilním symbolem - číslem faktury, na ním uvedeným. Platba bez uvedení variabilního symbolu nebo s nesprávným variabilním symbolem, tj. neidentifikovatelná platba se považuje za nezaplacenou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
 5. Pokud Kupující neuhradí kteroukoli fakturu Prodávajícího ve lhůtě její  splatnosti, není Prodávající v prodlení s kteroukoli dodávkou Zboží Kupujícímu.

9. Vratné obaly

 1. V případech, kdy je Zboží dodáváno ve vratných zálohovaných obalech, je Kupujícímu účtována vratná  záloha.
 2. Záloha za vrácené obaly je Kupujícímu vrácena nebo odečtena od ceny další dodávky.
 3. Kupující je povinen tyto obaly vrátit zpět Prodávajícímu nejdéle do 30 kalendářních dnů ode dne dodání Zboží. Pokud nedojde k vrácení zálohovaných obalů, má se za to, že Kupující od Prodávajícího tyto obaly koupil.

10. Sankce

 1. Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny nebo její části se stanoví dohodou Stran povinnost Kupujícího uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti.
 2. Základem pro výpočet úroků z prodlení je Kupní cena včetně DPH.
 3. Prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny nebo její části nebo zálohy na Kupní cenu delší než 14 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy a Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy.
 4. Prodávající je bez ohledu na jiné určení Kupujícím, oprávněn, ne však povinen, zaúčtovat platby Kupujícího nejdříve na příslušenství pohledávky, případné nároky Prodávajícího z náhrad škod, a poté na jednotlivé pohledávky v pořadí dle jejich splatnosti. O tomto způsobu je povinen Prodávající Kupujícího informovat.

11. Reklamační podmínky

 1. Prodávající dodává Zboží v objednaném množství a kvalitě upotřebitelnosti nebo použitelnosti v okamžiku dodání Zboží, zpravidla 24 hodin.
 2. Reklamaci na dodané množství nebo kvalitu je nutno uplatnit u Prodávajícího nejpozději při předání Zboží s výjimkou reklamací množství potravinářského Zboží v hermeticky uzavřených obalech ( tyto případy se považují za kvalitativní vadu Zboží ).
 3. Reklamace kvalitativních vad Zboží musí Kupující písemně uplatnit u Prodávajícího nejpozději poslední pracovní den záruční doby. Pro uznání těchto reklamací je rozhodující stanovisko výrobce Zboží. U Zboží vyžadujícího zvláštní technologický postup pro jeho skladování (např. dodržení minimálních teplot) je Prodávající oprávněn kontrolovat u Kupujícího dodržení těchto postupů a v případě sporu je povinen Prodávající toto Kupujícímu prokázat.
 4. Uznané reklamace jsou ze strany Prodávajícího řešeny přednostně výměnnou za Zboží bez vad nebo vrácením peněz.

12. Doručování

 1. Zasílání písemností mezi Stranami se řídí následujícímu zásadami:
  1. Kupující zasílá písemnosti Prodávajícímu na adresu: Lahůdky Cajthaml s.r.o., K Třebonicům 1074, 155 00 Praha 5  
  2. Prodávající zasílá  písemnosti Kupujícímu na adresu uvedenou v rámcové kupní smlouvě, kupní smlouvě nebo Objednávce Kupujícího a nebo na jinou adresu, kterou mu Kupující sdělil ( čl.14.6. ).
 2. Jsou-li písemnosti Kupujícímu zasílány doporučeně, považuje se za den doručení:
  1. třetí den po odeslání zásilky, není-li prokázáno jinak
  2. den odmítnutí převzetí zásilky Kupujícím
  3. poslední den úložní lhůty, nevyzvedne-li si Kupující zásilku i přes oznámení poštovního úřadu, i když se Kupující o uložení nedozvěděl
  4. den, kdy Prodávající byl vyrozuměn o tom, že se zásilku Kupujícímu nepodařilo doručit pro to, že se na své adrese určené k doručování písemností (  čl. 12.1.2 ) nezdržuje a z tohoto důvodu byla zásilka  poštou vrácena.

13. Řešení sporů - rozhodčí doložka

 1. Smluvní strany se dohodly, že spory vzniklé ze závazkových vztahů podle těchto Všeobecných obchodních podmínek a/nebo Smlouvy budou rozhodovány v rozhodčím řízení rozhodcem  - členem Asociace pro rozhodčí řízení, se sídlem Vinohradská 89, 120 00 Praha 2, IČ: 26639971 - podle zákona č.216/1994 Sb. a podle Jednacího řádu rozhodčího řízení a Směrnice o nákladech  rozhodčího řízení, vydaných Asociací pro rozhodčí řízení, zveřejněných na internetové adrese: www.asociace-rozhodci.cz.

14. Závěrečná ujednání

 1. Prodávající je oprávněn kdykoli zrušit, změnit nebo upravit tyto Všeobecné obchodní podmínky
 2. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím ze Smlouvy se vždy řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, účinnými v době jejího uzavření.
 3. Příslušné části Všeobecných obchodních podmínek platí až do doby úplného vypořádání práv a závazků mezi Prodávajícím a Kupujícím.
 4. V případě, že některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo písemné Smlouvy se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 5. Kupující svým podpisem Všeobecných obchodních podmínek a/nebo Smlouvy stvrzuje, že s Všeobecnými obchodními podmínkami souhlasí, že jsou jasné, srozumitelné a určité.
 6. Kupující, který má s Prodávajícím uzavřenou rámcovou kupní smlouvu je povinen  oznámit Prodávajícímu písemně změnu svých identifikačních údajů, které jsou nezbytnou součástí smlouvy spolu s nejbližší následující Objednávkou, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti takové změny. Jedná se zejména o změnu jména a příjmení, nebo obchodního jména/názvu, právní formy, sídla/místa podnikání nebo bydliště, IČ, DIČ, změnu jednajících osob, telefonních čísel. V případě nesplnění této povinnosti nese Kupující odpovědnost za případnou  škodu vzniklou nesplněním této povinnosti Kupujícího.

15. Platnost a účinnost

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. ledna 2010. Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti a řídí se obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku.
 2. Platné znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je k dispozici v sídle Prodávajícího a je zveřejněno na internetové stránce Prodávajícího:  www.lahudkycajthaml.cz.

V Praze dne 31.8.2011

Za Lahůdky Cajthaml s.r.o.
Tomáš Cajthaml, jednatel

Lahůdky Cajthaml s.r.o., se sídlem K Třebonicům 1074,155 00 Praha 5 , IČ 27224601, DIČ CZ27224601


YTdkNGVl